Umeå Parkerings AB

Så hanterar vi dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar en ny EU-förordning om personuppgifter att gälla i hela EU. Förordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Det innebär att kraven på hur myndigheter, företag och organisationer får behandla dina uppgifter skärps och integritetsskyddet stärks.

På Umeå Parkerings AB, Upab, värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter.

Det är viktigt att du läser igenom och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Offentlighetsprincipen

Upab är ett kommunalt aktiebolag vilket innebär att bolaget lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inhämtas blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifterna anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exem­pel namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter som tele­fonnummer och e­-postadress.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oavsett av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Du är en fastighetsägare som vill göra parkeringsköp

Vi tillhandahåller parkeringsplatser till fastighetsägare enligt parkeringsnorm. För att fullgöra våra åtaganden samlar vi in information om företaget och relevanta kontaktpersoner. Det kan inkludera uppgifter som fastighetsbeteckning, namn, e-post och telefonnummer.

Du är en fastighetsägare som vill anlita Upab gällande parkering

Uppgifter samlas in vid kontakt med fastighetsägaren inför skrivande av avtal rörande övervakning, drift, arrende- och hyresavtal samt avtal om köp av underhållstjänster. Uppgifterna används för att fullgöra våra åtaganden enligt avtalet.

Du är hyresgäst hos Upab

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet.

Du bokar en tillfällig plats för torghandel

När du bokar en tillfällig plats för torghandel via Upab får du lämna information om dig eller ditt företag. Uppgifterna behöver vi för att kunna administrera kundförhållandet.

Du ansöker om ett parkeringskort

När du ansöker om ett parkeringskort lämnar du uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet.

Vid utebliven betalning kan dina uppgifter komma att vidarebefordras till inkasseringsbolag eller Kronofogdemyndigheten för hantering.

Du ansöker om digitalt parkeringstillstånd hos Parkster

När du registrerar ett konto hos Parkster behandlar de dina personuppgifter enligt deras integritetspolicy. När du sedan ansöker om ett digitalt parkeringstillstånd på något av Upab:s områden behandlar vi uppgifter som namn och fordonets registreringsnummer som du har lämnat till Parkster för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet.

När du använder våra elektroniska nyckelsystem

När du använder våra elektroniska nyckelsystem, även kallade taggar eller nycklar, för att komma in i bostäder, p-hus eller entréer hanterar vi dessa för att uppfylla våra åtaganden enligt avtal.

Du har fått en kontrollavgift

Upab utfärdar kontrollavgifter enligt lag om kontrollavgifter vid olovlig parkering (SFS 1984:318). Utfärdandet och därtill hörande personuppgiftshantering utgör en uppgift av allmänt intresse.

Vid utfärdande av kontrollavgift hämtas ägarinformation för fordonet från Transportstyrelsens vägtrafikregister. Personuppgifter som registreras är fordonets registreringsnummer samt ägarens namn, personnummer och adress.

Vid överklagan av kontrollavgift behandlas personuppgifter för att administrera överklagningsärendet. Detta gäller även ytterligare personuppgifter som du meddelar oss i din överklagan. Vid utebliven betalning av kontrollavgift vidarebefordras ärendet till inkassobolag eller Kronofogdemyndigheten för hantering.

Du har fått en parkeringsanmärkning

Upab utfärdar parkeringsanmärkningar enligt lag om felparkeringsavgift (SFS 1976:206). Utfärdandet av parkeringsanmärkning och därtill hörande personuppgiftshantering utgör myndighetsutövning.

Vid utfärdande av parkeringsanmärkning hämtas information om fordonet och dess ägare från Transportstyrelsen vägtrafikregister. Uppgifter som registreras är fordonets registreringsnummer samt ägarens namn, personnummer och adress.

Parkeringsanmärkningen vidarebefordras till Transportstyrelsen som administrerar avgiften. Vid bestridande av anmärkningen lämnas uppgifter ut till Polismyndigheten som är överklagningsinstans för parkeringsanmärkningar.

När du kontaktar oss via sociala medier

När du kontaktar oss via Facebook överförs information och personuppgifter alltid till tredje part (dvs företaget/organisationen som driver det sociala mediet du använder).

Kameraövervakning

Upab använder övervakningskameror med ändamålet att förebygga brottslig verksamhet och säkerställa säkerhet för de personer som rör sig i de miljöer som är extra utsatta. Kameraövervakningen som utförs av Upab sker på den rättsliga grunden intresseavvägning då intresset av att förebygga brott och skadegörelse samt säkerställa säkerhet och ordning är något vi värnar högt om. Materialet sparas i högst 30 dagar. Vi delar inte uppgifterna till någon annan än rättsvårdande myndighet som kan begära ut detta vid misstanke om brott.

Cookies

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här.öppnas i nytt fönster

Så länge behåller vi uppgifterna

Vi behåller dina uppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig och enligt lagstadgade lagringsperioder för respektive ändamål. Dessa skyldigheter kommer t ex från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, arkivlagen och kommunallagen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rättelse och insyn

Upab strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss via uppgifterna längst ner. Avgift för utlämnande kan komma att tas ut.

Klagomål

Om du har några frågor eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår personuppgiftskoordinator via e-post eller skicka informationen skriftligt till vår postadress som du hittar här nedan. Du kan också skicka ditt klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

E-post: dataskydd.upab@umea.se

Besöksadress Skolgatan 65A, Umeå

Postadress Box 297, 901 06 Umeå

Upab kan komma att ändra denna information. Den senaste versionen av informationen kommer alltid att publiceras på Upabs hemsida. 2018-05-23.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50