Kommunanställda

Kommunanställda

Personalparkering Umeå kommun

För att ansöka om ett parkeringskort vid Umeå kommuns fastigheter måste du vara kommunanställd och arbeta vid fastigheten. För uthyrning av parkeringsplatser inom Umeå kommun används fortfarande fysiska parkeringskort. På stadshusområdet gäller digitala parkeringstillstånd.

 

Parkeringsavgifter för anställda och förtroendevalda inom Umeå Kommun

Enligt beslut av Kommunstyrelsen 2020-01-14 höjs avgiften för parkeringstillstånd för Umeå Kommuns fastigheter från 250 kr/mån till 300 kr/mån. Höjningen gäller från 1 april 2020 och ska indexuppräknas vid varje årsskifte.

På de arbetsplatser som inte har möjlighet till kollektivtrafik (vid normala pendlingstider) är avgiften fortfarande 200 kr/mån. Exempel är följande orter: Kasamark, Yttersjö, Flurkmark, Bodbyn, Bullmark, Botsmark, Tavelsjö. Fr o m 1 april gäller detta även Stöcksjö skola.

På personalparkering inom stadshusområdet och kommunala fastigheter inom centrumfyrkanten är avgiften 500 kr/mån.

Parkeringen i Dragonskolans garage omfattas inte av den enhetliga parkeringsavgiften och kostar 500 kr/mån.

Personal som arbetar i fastigheter som ägs av privata fastighetsägare berörs inte av beslutet.

Fakturering görs kvartalsvis. Inbetald avgift återbetalas ej om inte särskilda skäl föreligger.

Uppsägningstid är en månad och görs innan kommande faktureringstillfälle som är 1 mars, 1 juni, 1 sept, 1 dec.

Ansökan om parkeringskort görs via länken till ansökningsblanketten nedan. Det tar ca 5 arbetsdagar innan du får ditt parkeringskort och faktura.

Ansök om parkeringskort

Platserna är inte personliga och får inte märkas upp.

I de fall det finns behov av extra parkeringstillstånd för t.ex. vikarier kan det ansökas hos Upab. Enheten står i dessa fall själv för kostnaden.

Gästparkeringar är till för besökande/vikarier och får inte nyttjas av anställda vid enheten. Detta är enhetens ansvar att följa upp.

Vid fel på motorvärmarstolpar, dålig snöröjning etc. är det kommunens felanmälan för fastigheter som kontaktas, tel. 090-16 23 42.

Kontroller genomförs av Upab. Kontrollavgiftens storlek följer av kommunen fastställt belopp för parkeringsanmärkning.

Stadshusområdet

Från och med 1 juni 2020 behöver du som arbetar på stadshuset ansöka om ett digitalt parkeringstillstånd i två steg; först registrera dig i kommunens e-tjänst och sedan ansökan om parkeringstillstånd. Läs mer om detta på Umeå kommuns intranät.

Socialtjänsten

Du betalar för en parkeringsavgift, oavsett om du arbetar på en eller flera platser.

Har du delad tjänst mellan två eller fler arbetsplatser inom kommunen måste du uppge vilka arbetsplatser parkeringen skall gälla. Meddela din verksamhetschef som tar kontakt med Upab.

Enligt Umeå Kommuns riktlinjer för tjänsteresor ska inte privat bil användas regelbundet i tjänsten, utan får endast användas då särskilda skäl så medger. Har din chef medgett att du använder privat bil i tjänsten behöver din chef rapportera in det till Upab. Du kan då ansöka om parkeringstillstånd som kommunen betalar. Kontakta din verksamhetschef.

Vid speciella behov, som grupp- eller personalmöten då fler bilar än vanligt samlas på fastigheten ta kontakt med oss innan mötet.

För-, grund- och gymnasieskola

Du som arbetar inom skolan kan hyra en parkeringsplats vid den skola/förskola där du har din huvudsakliga sysselsättning. Parkeringstillståndet gäller vid skolenheter. Ansökan om tillstånd gör man för den skolenhet där man har sin huvudsakliga sysselsättning. Parkering kan nyttjas vid andra skolenheter om plats finns tillgänglig. Detta efter överenskommelse med ansvarig rektor. Om ledig plats inte finns tillgänglig kan gästparkering nyttjas.

 

Undantag:

Vid Västangårds skola och förskola tillämpas inte ovanstående regler då fastigheterna inte förvaltas av Umeå kommun. Upabs parkeringstillstånd gäller inte vid Västangårds skola och förskola. Besökande och personal som sporadiskt använder bilen hänvisas till besöksparkering, mynt-/kortautomat finns på området.

Vid Dragonskolan gäller endast parkeringstillstånd utfärdat för Dragonskolan.