Kommunanställda

Kommunanställda

Personalparkering Umeå kommun

För att ansöka om ett parkeringskort vid Umeå kommuns fastigheter måste du vara kommunanställd och arbeta vid fastigheten. För uthyrning av parkeringsplatser inom Umeå kommun används fortfarande fysiska parkeringskort.

På Umeå Kommuns egna fastigheter infördes enhetliga avgifter från och med 1 juli 2015 för personalparkeringar.

Detta berör endast personal som arbetar i fastigheter som ägs av Umeå Kommun där parkeringsplatser hör till fastigheten. Personal som arbetar i fastigheter som ägs av privata fastighetsägare berörs inte av beslutet.

Personalparkering kostar 250 kr/mån.

Där det helt eller delvis saknas kollektivtrafik till arbetsstället vid normala pendlingstider (mellan klockan 07.00-08.00 och 16.00–17.00) kostar parkering för personal 200 kr/mån inkl. moms. Detta berör kommunala verksamheter i Kasamark, Yttersjö, Flurkmark, Bodbyn, Bullmark, Botsmark och Tavelsjö.

Personalparkering inom stadshusområdet, kommunala fastigheter inom centrumfyrkanten och idrottsanläggningarna Nolia, Umeå Arena eller Gammliaområdet kostar 300 kr/mån inkl. moms. I Dragonskolans varmgarage kostar parkering 500 kr/mån inkl. moms.

Fakturering görs kvartalsvis. Inbetald avgift återbetalas ej om inte särskilda skäl föreligger.

Uppsägningstid är en månad och görs innan kommande faktureringstillfälle som är 1 mars, 1 juni, 1 sept, 1 dec.

Ansökan om parkeringskort görs via länken till ansökningsblanketten nedan. Det tar ca 5 arbetsdagar innan du får ditt parkeringskort och faktura.

Ansök om parkeringskort

Platserna är inte personliga och får inte märkas upp.

I de fall det finns behov av extra parkeringstillstånd för t.ex. vikarier kan det ansökas hos Upab. Enheten står i dessa fall själv för kostnaden.

Gästparkeringar är till för besökande/vikarier och får inte nyttjas av anställda vid enheten. Detta är enhetens ansvar att följa upp.

Vid fel på motorvärmarstolpar, dålig snöröjning etc. är det kommunens felanmälan för fastigheter som kontaktas, tel. 090-16 23 42.

Kontroller genomförs av Upab. Kontrollavgiftens storlek följer av kommunen fastställt belopp för parkeringsanmärkning. Om kort finns men inte varit synligt för kontrollant kan avskrivning begäras mot en administrativ avgift av 125: – inkl. moms.

Socialtjänsten

Du betalar för en parkeringsavgift, oavsett om du arbetar på en eller flera platser.

Har du delad tjänst mellan två eller fler arbetsplatser inom kommunen måste du uppge vilka arbetsplatser parkeringen skall gälla. Meddela din verksamhetschef som tar kontakt med Upab.

Enligt Umeå Kommuns riktlinjer för tjänsteresor ska inte privat bil användas regelbundet i tjänsten, utan får endast användas då särskilda skäl så medger. Har din chef medgett att du använder privat bil i tjänsten behöver din chef rapportera in det till Upab. Du kan då ansöka om parkeringstillstånd som kommunen betalar. Kontakta din verksamhetschef.

Vid speciella behov, som grupp- eller personalmöten då fler bilar än vanligt samlas på fastigheten ta kontakt med oss innan mötet.

För-, grund- och gymnasieskola

Du som arbetar inom skolan kan hyra en parkeringsplats vid den skola/förskola där du har din huvudsakliga sysselsättning. Parkeringstillståndet gäller vid skolenheter. Ansökan om tillstånd gör man för den skolenhet där man har sin huvudsakliga sysselsättning. Parkering kan nyttjas vid andra skolenheter om plats finns tillgänglig. Detta efter överenskommelse med ansvarig rektor. Om ledig plats inte finns tillgänglig kan gästparkering nyttjas.

Undantag:

Vid Västangårds skola och förskola tillämpas inte ovanstående regler då fastigheterna inte förvaltas av Umeå kommun. Upabs parkeringstillstånd gäller inte vid Västangårds skola och förskola. Besökande och personal som sporadiskt använder bilen hänvisas till besöksparkering, mynt-/kortautomat finns på området.

Vid Dragonskolan gäller endast parkeringstillstånd utfärdat för Dragonskolan.