Hållbarhet

Hållbarhet

Vi tänker också grönt

Upab är en viktig del av samhällsutvecklingen inom Umeå kommun och har en stor roll i arbetet med att skapa en hållbar stadsmiljö för dess medborgare.

 

Elbilar 
Nya fordon och alternativa drivmedel

Behovet av en ökad användning av CO2-neutrala fordon i Umeå är stor och Upab har en viktig roll i att kunna erbjuda strategiskt placerade parkeringar för dessa fordon. I dagsläget utvecklas branschen i snabb takt och det drivmedel som för tillfället ställer största kravet på speciellt anpassade parkeringar är eldrivna fordon. Upab erbjuder laddmöjlighet för laddhybrider och elbilar i samtliga parkeringshus och planerar utbyggnad av laddinfrastruktur för att möta efterfrågan.

Park and Bike 
Bättre för både dig och staden

Pendlar du till Umeås centrala delar? Då är konceptet “Park and Bike” något för dig, en parkeringslösning för dig som dagligen parkerar i centrala Umeå. Det går helt enkelt ut på att du parkerar utanför centrum och cyklar den sista biten till din slutdestination. Fördelarna är många. Du får en billigare parkering, slipper trängsel i centrum och har en trygg förvaring av din cykel. Dessutom får du motion på morgonen och eftermiddagen och har en cykel tillgänglig för resor under dagen. Samtidigt hjälper du till med att göra luften i Umeås centrum bättre!

 

Grönt parkeringsköp 
Samlade anläggningar skapar tillväxt

Grönt parkeringsköp innebär att fastighetsägaren tar ansvar för anställdas resor till och från fastigheten på annat sätt än att enbart erbjuda bilparkering enligt bilparkeringsnormen.

Upab spelar en central roll i utvecklingen av en hållbar stad med hållbara transportsystem. För Upab innebär detta att arbeta med alltifrån resurs- och energiförbrukningen i våra parkeringshus, hur vi tänker när vi bygger nytt och på vilket sätt vi kan verka för att skapa en grönare stad och en tillgänglig stadskärna. Vi har även ett inflytande att inspirera våra kunder till ett mer hållbart trafikbeteende; genom lösningar som gör det enklare att kombinera bilen med att kunna gå, cykla eller åka kollektivt. Vi bidrar till ett folkfyllt och levande centrum.

Grönt parkeringsköp

Centrala arbetsplatser är attraktiva och en förtätning leder till fler resor. Om luftkvalitén ska kunna förbättras måste antalet bilresor inom stadskärnan hållas nere. Därför är det taget ett politiskt beslut på att det inte får tillkomma fler arbetsplatsparkeringar i centrumfyrkanten. Det går inte att utveckla stadskärna och samtidigt bereda alla anställda bilparkering, utan parkeringarna bör vara till för besökande och boende. För att uppnå detta använder sig Umeå kommun och Upab av så kallade parkeringsköp. Parkeringsköp innebär att fastighetsägare kan köpa parkering istället för att bygga i egen regi. Fastighetsägaren får då parkeringslösningen till en lägre kostnad då man kan ha samlade anläggningar, alltså inga fasta platser och därmed ökat samnyttjande.

För att ytterligare främja luftkvalitén i Umeå har även så kallat Grönt parkeringsköp införts. Det innebär att fastighetsägaren tar ansvar för anställdas resor till och från fastigheten på annat sätt än att enbart erbjuda bilparkering enligt bilparkeringsnormen. Fastighetsägarna får en reducerad parkeringsnorm om de åtar sig att betala en avgift till en mobility managementfond, ansluta fastigheten till en bilpool och ordna uppvärmda cykelparkeringsytor med omklädningsrum för anställda som cykelpendlar.

Läs mer här: Grönt parkeringsköp – vad är det

Projekt

Upab deltar i flertalet samverkansprojekt med hållbarhetsfokus:

Ruggedised

I Smart City-projektet RUGGEDISED, som är en del av EU:s Horizon 2020-program, samarbetar Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Akademiska Hus, RISE, Umeå Energi och Upab för att tillsammans utveckla Universitetsstaden. Nio klimatsmarta lösningar tas fram. Läs mer HÄR.

Park4SUMP

Trots att bra parkeringsstrategier har visat sig vara till nytta för att leverera hållbar mobilitet i våra städer, är den fortfarande en av de mest underutvecklade sektionerna inom ramen för Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP). EU:s Horizon 2020-projekt Park4SUMP syftar till att förändra detta genom att överväga parkeringsfrågor som en del av en bredare strategi som kan gynna mobiliteten i städerna men också den övergripande livskvaliteten i våra städer. Sexton europeiska städer samarbetar i projektet för att demonstrera och överföra fördelarna med strategiska och smarta parkeringstrategier.
Titta på och skriv ut en folder om projektet: Park4Sump Leaflet A3 Folded Swedish WEB. Projektets hemsida hittar du HÄR.

Den koldioxidsnåla platsen

I projektet Den koldioxidsnåla platsen gör vi det det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp. Läs mer HÄR.

Sharing city Umeå

Umeå är en av fyra innovativa städer inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden. Sharing Cities Sweden är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med programmet är att dela resurser inom en stad på effektivare sätt och att dela kunskap mellan deltagande städer. Sharing Cities bygger också på principerna bakom open source och open data. Läs mer HÄR.

 

 

Vill du veta mer? Kontakta Linda Calmarsson på 090-16 20 21.